Klíčové oblasti rozvoje v kariérovém poradenství

Kariérové poradenství má přispívat k rozvoji kompetencí v několika klíčových oblastech. Níže uvádíme tři nejdůležitější oblasti kompetencí, které by se při realizaci aktivit kariérového poradenství měly rozvíjet.
Uvedené kompetence vycházejí ze strategických dokumentů vydaných Evropskou komisí a byly zapracovány do Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR 2030+.
 

  • Osobní rozvoj, vztahy s druhými, znalost vlastních zájmů, silných stránek, zdrojů a motivace ve vazbě na kariérový rozvoj, na směřování v životě, studiu a práci

    • zde jde hlavně o sebepoznání a pozitivní sebepojetí i interakci s ostatními, networking a schopnost pracovat v týmu

  • Orientace v příležitostech v životě, vzdělávání a práci, poznávání světa vzdělávání a světa práce, pochopení širších společenských kontextů práce

    • v této oblasti jde o pozitivní přístup k celoživotnímu učení, kritické myšlení, schopnost vyhodnocení a využití informací pro nalezení, vytvoření nebo udržení práce

  • Řízení kariéry, plánování rozhodování, aktivní jednání, participace, reflexe a sebehodnocení vlastního rozvoje, proces změny

    • žáci by měli být vedeni k reagování na změny, udržování rovnováhy mezi osobními, vzdělávacími a pracovními rolemi (work-life balance), převzetí zodpovědnosti za proces řízení kariéry, kreativitě, schopnosti sebehodnotit a plánovat

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v