Metodické materiály ke stažení

Co když neudělám přijímačky
 • Praktické návody v brožurce z roku 2019

 • Obsah brožurky: 1) Jak podat odvolání, 2) 2. kola přijímaček na VŠ, 3) Jak si zachovat status studenta, 4) Jaké jsou další možnosti 

Člověče, poraď se! Celoživotní kariérové poradenství – podpora ve vašich životních plánech
 • Informační leták, který v roce 2017 vydalo Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce

 • Co mi může přinést celoživotní KP? Kde najdu bezplatné poradenství? Evropské sítě, které mi poradí.

Dezinformační dezinfekce - Výukové materiály ke (koronavirovým) dezinformacím
 • tato publikace vznikla v roce 2020 díky vzdělávacímu programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni, o. p. s.

 • příručka reaguje na aktuální celosvětovou situaci, kdy se v souvislosti s koronavirovou pandemií obejvuje velké množství fake news. V soudobém širším pojetí kariérového poradenství jako dlohodobého formování osobnosti jedince a posilování jeho resilience či adaptability má místo i tato tematika rozvoje mediální gramotnosti a kritického myšlení. Brožura je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální gramotnosti, zejména pak vyučujícím na druhém stupni základních škol a na středních školách po celé České republice.

 • může dobře posloužit jako návod nebo inspirace, jak téma (nejen koronavirových) dezinformací uchopit a začlenit do výuky. Najdete v ní zpracované analýzy vybraných dezinformací z období začátku koronavirové krize podle metodické koncepce 5 klíčových otázek. V publikaci naleznete také hravou aktivitu zkoumající motivace tvůrců a šiřitelů lživých a zavádějících sdělení, informační texty, praktický návod na ověřování informací nebo komplexnější analýzy některých častých dezinformací o koronaviru.

Kariérová poradkyně. Kariérový poradce
 • Brožura vzniklá v rámci projektu "Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji" (realizace 2017 až 2020)

 • Obsah brožury: 1) Rámec poskytování kariérového poradenství v ČR (legislativa, NSK), 2) Jak zajistit kvalitu? 3) Jak se vzdělávat aneb kde získat kompetence?, 4) Off-line zdroje informací neboli slovníky, knihy, časopisy atp., 5) Mezinárodní asociace a organizace, které podporují rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, 6) Pomůcky pro kariérové poradenství, 7) Spolupráce s kolegy aneb poradce jako koordinátor kariérového vzdělávání na škole, 8) Spolupráce s rodiči, 9) Jak pečovat o sebe aneb psychohygiena kariérového poradce

Koncepce kariérového poradenství
 • Brožura vzniklá v rámci projektu "Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji" (realizace 2017 až 2020)

 • Obsah brožury: 1) Autoevaluace školy v oblasti kariérového vzdělávání žáka, 2) Principy kariérového poradenství ve školách, 3) Jak začlenit kariérové poradenství do ŠVP, 4) Kariérové poradenství pro žáky se SVP, 5) Inspirace z příkladů dobré praxe

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce
 • Tato příručka vznikla v roce 2020 v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”, který je realizován Jihomoravským krajem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 • Smyslem metodiky je inspirovat k tomu, co všechno lze v rámci hodin věnujících se kariérovému poradenství realizovat. Nejde primárně o zmapování všech témat v oblasti kariérového poradenství, ale o seznámení s technikami a aktivitami, které se osvědčily během tříleté realizace projektu KaPoDaV

Metodické materiály ke spolupráci škol a firem
Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol
Metodika projektového dne pro základní školy "Volba povolání bez předstudků"
 • Vydalo Gender Studies, o.p. s. v roce 2014

 • Metodická „kuchařka“ pro projektový den propojující téma kariérní výchovy a rovných příležitostí dívek a chlapců.

Sebepoznávání
 • Brožura vzniklá v rámci projektu "Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji" (realizace 2017 až 2020)

 • Obsah brožury: 1) Career Self Management a kariérové kompetence, 2) Silné stránky a kompetence, 3) Motivace, 4) Hodnoty, 5) Inteligence, 6) Sebehodnocení, 7) Diagnostické metody, 8) Rozhodování, 9) Cíle a akční plán, 10) Sebeprezentace…

Trh práce
 • Brožura vzniklá v rámci projektu "Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji" (realizace 2017 až 2020)

 • Obsah brožury: 1) Poznávání oborů a profesí, 2) Vývoj, uplatnitelnost, budoucnost, 3) Reálné poznávání pracovního prostředí, 4) Kde hledat práci? 5) Životopis, 6) Výběrové řízení neboli přijímací pohovor, 7) Podnikání, 8) Práce v zahraničí, 9) Dobrovolnictví aneb Pomáhej tím, co umíš nejlépe …

Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů
 • Studijní text z roku 2012, který byl původně určen pro potřeby účastníků projektu OPPA „Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí“ 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v