Národní cena kariérového poradenství 2020

Národní cena kariérového poradenství 2020

 

České Centrum Euroguidance vyhlašuje již dvanáctý ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství.
Motto letošního ročníku je: "Jde to i na dálku"

Zapojit se mohou:
 • organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další)

 • jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další). 

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit? 
 • Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé.  

 • Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika v oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce ve formálním i neformálním vzdělávání a další). 

 • Lze podpořit i začínající jednotlivce a organizace přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství. 

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje: 
 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti 

 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce 

 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby 

 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti 

 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce 

 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj 

  Přihlášené aktivity mohou také celkově podporovat systém kariérového poradenství, dostupnost, kvalitu a celoživotní rozměr kariérového poradenství.   

Přihlašovat se lze do do 15. května 2020 

Bližší informace včetně formuláře na přihlášení

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v