Národní soustava kvalifikací přináší revidovanou profesní kvalifikaci pro kariérové poradenství

Národní soustava kvalifikací přináší revidovanou profesní kvalifikaci pro kariérové poradenství

Revidovaná profesní kvalifikace KARIÉROVÝ PORADCE / KARIÉROVÁ PORADKYNĚ přináší několik novinek, které se promítly do aktuálních standardů. 
Profesní kvalifikace Kariérový poradce/kariérová poradkyně stojí na základě původní a velmi využívané PK Kariérový poradce pro profesní a vzdělávací dráhu, je proto označena stejným kódem 75-004-R tak, aby se autorizovaných osob dotkly změny co nejméně. Všechny instituce, které mají autorizaci pro původní kvalifikaci, ji mají i pro tu novou.

Co bude s původními kvalifikacemi?

Profesní kvalifikace Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel ještě nějakou dobu v NSK zůstane (16. 7. 2025, tj. do vypršení nejzazší autorizace). Lze podle ní zkoušet, ale MPSV už nebude udělovat nové autorizace. Tato kvalifikace nebyla moc využívána, nicméně její zásadní přínos se propisuje do nového generálního standardu.
To samé platí i pro původní kvalifikaci Kariérový poradce pro zaměstnanost v gesci MPSV, která také zůstává v platnosti také do 16. 7. 2025.
Vzhledem k tomu, že některé autorizované osoby pro původní profesní kvalifikaci Kariérový poradce pro profesní a vzdělávací dráhu mají už nahlášené termíny zkoušek z doby před touto změnou, stanovilo MŠMT lhůtu do 1. 10. 2022, do které je možné v těchto případech zkoušet podle původního standardu.
Nové standardy byly zveřejněny 14. července a všechny zkoušky nahlášené po tomto datu již mají běžet podle nového standardu.

Jaké změny nový standart přináší?

Změny ve standardu jsou poměrně velké a koncepční.
Podstatou změny je prolnutí kompetencí z kontextů vzdělávání (školy, vzdělávačky) a zaměstnanosti (úřady práce) do jedné generální kvalifikace, a to pro poradce kterékoliv cílové skupiny. Hodnoticí standard tedy obsahuje základ, který by měl umět kterýkoliv kariérový poradce, ať už působí v jakémkoliv kontextu – ve škole, ve vzdělávačce, na volné noze, na úřadu práce…
Vedle obecného profesního základu kariérového poradenství, který by měli ovládat všichni, obsahuje nový standard také inovativní princip částečného PŘIZPŮSOBENÍ OBSAHU ZKOUŠKY UCHAZEČOVI. A to za pomoci PROFESNÍHO PORTFOLIA - nástroje, který velmi dobře zná každý kariérový poradce. Portfolio předkládá uchazeč autorizované osobě před zkouškou. Samotné portfolio není předmětem hodnocení, ale je podkladem pro částečné přizpůsobení zkoušky profesním zkušenostem a zázemí uchazeče. 
Další novinkou, která je vstřícná vůči uchazečům, a zároveň náročná pro zkoušející, se týká ověřování kompetence pro komunikaci poradce se znevýhodněnými lidmi. Zde je ve standardu umožněno, aby si za nabídnutých kritérií zaměřených na různá znevýhodnění, vybral sám uchazeč.
Celkově je nový standard koncipován jako hodně praktický – uchazeč po značnou část zkoušky skutečně předvádí poradenské a související činnosti. Došlo k eliminaci písemného zkoušení - ověřování nezbytných znalostí je převedeno na ústní způsob.
Nutno říci, že zkouška bude pro uchazeče dost náročná, ale zase na druhou stranu je hodnoticí standard napsaný hodně explicitně, takže uchazeč s velkou přesností ví, co ho u zkoušky čeká. Standard je velkou výzvou i pro autorizované osoby, zároveň ale i příležitostí pro setkání se zajímavými uchazeči a jejich profesními zkušenostmi.

Profesní kvalifikace Kariérový poradce/kariérová poradkyně byla revidována v dílně NSK v Národním pedagogickém institutu ve spolupráci s poradci z terénu. Zásadní podíl na pojetí a obsahu standardů má Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na 6. října chystá Národní pedagogický institut seminář k novému standardu, dále bude průběžně možnost individuálních konzultaci osobně i online.
Budete-li mít dotazy či připomínky, k novému standardu, kontaktujte odpovědnou osobu v NSK - Richard Veleta: richard.veleta@npi.cz, 777 157 461.

Zdroj: článek Richarda Velety na sítí LinkedIn

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v