Přichází nabitý kurz pro kariérové poradce i další zájemce. Absolvovat ho lze z domova a zdarma.

Přichází nabitý kurz pro kariérové poradce i další zájemce. Absolvovat ho lze z domova a zdarma.

Doslova pár týdnů je na světě nový online nástroj s velkým potenciálem! E-learningový kurz Kariérové poradenství pro 21. století nabízí vysoce kvalitní obsah v atraktivní formě!

Jak kurz vznikl a kdo ho vytvořil?

E-learning pro kariérové poradce (C-Course) vznikl v rámci mezinárodní spolupráce pěti organizací ze čtyř zemí v rámci projektu Erasmus+. Za Českou republiku koordinaci spolupráce zajišťovala Andrea Csirke - členka rady Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s.,. Díky mezinárodní spolupráci je kurz vystavěn na široké škále zkušeností vycházejících z rozdílných kulturních a profesních zázemí i na vzájemném učení se a spolupráci.

Na vytvoření kurzu spolupracovalo těchto 5 partnerských organizací.

Myšlenka na vytvoření online kurzu pro kariérové poradce vzešla z předchozího projektu Erasmus+ „Kvalita v kariérovém poradenství”. Jedním z výstupů tohoto projektu byl mentoringový program pro kariérové poradce zaměřený na podporu jejich profesního rozvoje. Právě v průběhu pilotáže programu vznikl nápad na vytvoření e-learningové platformy, která nabídne vysoce kvalitní a volně dostupné vzdělávání pro kariérové poradce.
A tak se stalo...
Dvouletý projekt “E-learning for Career Guidance Practitioners" začal v říjnu 2020 a koordinovalo ho Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj. Cílem projektu bylo zpřístupnit vzdělávání co největšímu množství kariérových poradců, ukázat jim směr dalšího vzdělávání a profesního rozvoje, sdílet s nimi užitečné zdroje a pomocí moderních vzdělávacích metod jim umožnit aplikovat získané vědomosti a dovednosti v kontextu kariérového poradenství.
V rámci projektu se podařilo vytvořit flexibilní a volně dostupný online kurz pro kariérové poradce a další profesionály napříč Evropou dostupný v 5 jazykových mutacích (angličtině, češtině, slovenštině, polštině a norštině). 

Pro koho je kurz určený?

Online vzdělávací program byl navržen pro kariérové poradce z různých sektorů, vzdělavatele a lektory, ale i pro studenty akademických programů věnujících se kariérovému poradenství a vzdělávání. Kurz ale jistě ocení i profesionálové z jiných oborů, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o světě práce, profesionalitě, kariérovém vzdělávání nebo proměňující se roli kariérových poradců v současném světě.

Hlavními cílovými skupinami kurzu jsou:

 • Kariéroví poradci a profesionálové zapojení do poskytování kariérového poradenství napříč sektory (např. vzdělávání mládeže a dospělých, veřejné a soukromé služby zaměstnanosti)

 • Vzdělavatelé a poskytovatelé odborné přípravy (např. akademické instituce, profesní asociace, vzdělávací instituce)

 • Studenti zapsaní do akademických programů kariérového poradenství a souvisejících oborů

Online kurz je otevřen všem studujícím zdarma, dostupný kdykoli a odkudkoli. Díky tomu je vhodný i pro ty zájemce, kteří mají omezené časové možnosti, finanční zdroje, žijí v odlehlejších lokalitách nebo mají jiná omezení svého profesního rozvoje. 

Co je obsahem kurzu?

E-learningový kurz Kariérové poradenství pro 21. století jde nad rámec tradičního rozsahu vzdělávání a rozvoje kompetencí kariérových poradců, chce podpořit nové trendy a témata v teorii a praxi kariérového poradenství. 

V kurzu najdete podrobně zpracovaná následující 4 témata:
(na moduly se dostanete až po registraci a následném přihlášení):

Pro každé z výše uvedených témat je vytvořen samostatný modul, po jehož absolvování může účastník získat osvědčení.

V e-learningu najdete interaktivně zpracovanou širokou škálu dílčích témat, jako např.:

 • poskytování a hodnocení kariérového vzdělávání,

 • nové formy práce,

 • role digitálních technologií v kariérovém poradenství,

 • etika i péče o sebe

 • hledání role kariérových poradců, která přispívá k udržitelnému a spravedlivějšímu světu.

V průběhu studia se blíže seznámíte s pojmy jako: co-careering, labour market intelligence, nerůst, well-being, model oxymóronů kariérových kompetencí. K dispozici jsou i rozšiřující okna s dalšími zdroji a odkazy.

E-learning dále zahrnuje mj:

 • praktické případové studie

 • videa

 • kvízy

 • cvičení

 • rozšiřující odkazy na další informační zdroje

 • další interaktivní prvky

V každém modulu budete mít příležitost skrze různé aktivity reflektovat svoji praxi, své preference, hodnoty, apod. a hledat způsoby, jak získané poznatky začlenit do své vlastní praxe.

Můžete si zvolit, zda absolvujete všechny moduly nebo jen některé, můžete si vybrat, zda si modul projdete jednou nebo vícekrát a jak moc se do dané problematiky ponoříte (jak moc využijete možnost rozklikávání rozšiřujících informací). Vše záleží na vás!

E-learningový kurz  Kariérové poradenství pro 21. století  je našlapaný informacemi, zajímavými podněty i inspirací překračující hranice ČR! Autoři aktuálně ještě vylaďují formu, aby vše šlapalo tak, jak má. 

A potenciál kurzu?

Ten lze spatřovat hned ve dvou rovinách:

 • přínosy pro jedince -  kariérové poradce i další zájemce. Kurz je sebevědomým krokem k profesionalizaci vzdělávání, práce a postavení kariérových poradců.

 • přínosy pro téma kariérka jako takové - může rozviřít diskuzi o budoucích cestách profesního rozvoje kariérových poradců - co do formy i obsahu.

Zkuste a uvidíte sami. Dle našeho názoru si na své přijde každý a nudit se určitě nebudete! Naopak, je možné, že se k některým částem budete opakovaně vracet a upevňovat, čerpat a objevovat další témata a zdroje. 

První krok pro svůj široký rozhled můžete udělat hned teď registrací do kurzu :-)

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v