Jak na portfolia? Objevte tento moderní nástroj s širokými možnostmi využití

Jak na portfolia? Objevte tento moderní nástroj s širokými možnostmi využití

Co umím? Co chci? Co pro to mohu udělat? 

Právě na tyto otázky bychom díky vedení portfolia mohli najít odpovědi pro nás nebo naše svěřence.
Portfolia jsou skvělým nástrojem pro seberozvoj i plánování vlastní cesty životem včetně plánování vlastního vzdělávání a profesní dráhy. 

Mají ale i jednu nevýhodu: nenajdete na ně jednoznačný mustr/instantní řešení! Je třeba se nechat inspirovat a hledat si vlastní cestu, jak portfolio ve škole i ve svém životě přivítat a využívat.
Jedno je ale jisté: má to smysl! Ve využívání portfolií dříme potenciál pro široké uplatnění napříč všemi vzdělávacími stupni i na trhu práce. Jak na to? Níže shrnujeme inspirující náměty z on-line setkání "Žákovské portfolio jako prostředek podpory individualizace."

Základní informace k portfoliím shrnuje tato prezentace KCV

Jak můžeme portfolio chápat?

 • uspořádaný, reflektovaný a komentovaný soubor vybraných materiálů, vznikajících během procesu učení 

 •  evidence zkušeností a důkazů o vlastní činnosti 

 •  živý dokument celoživotního učení + tranzitní nástroj

 •  nástroj osobnostně sociálního a profesního rozvoje 

 •  nástroj pro sledování vlastního pokroku a sebereflexe

 •  nástroj sebeprezentace

Ale také...:

 • reakce na změny ve společnosti (posun ke kompetencím, formativnímu hodnocení, digitalizace, svět sociálních sítí...)

 • materiál, který otiskuje naši osobnost

 • možnost pro zmapování naší cesty 

 • příležitost pro individualizaci, sebepoznávání

 • příležitost pro práci na sobě, vlastní posun

 • motivace k celoživotnímu vzdělávání

 • možnost jak změnit úhel pohledu

Inspirace z praxe: 

Marie Pospíšilová - učitelka 1. stupně ZŠ Inspíria, s. r. o.

 • pracují s portfolii již od 1. třídy

 • každý si tvoří svoji úvodní stránku, složky mají fyzicky ve třídě

 • nemají pracovní listy, do portfolia si každý žák dává to, co je pro něho důležité

 • žáci např. dostávají tzv. mapy učiva (na ČJ, MA a PRV – vybarvují si postupně co zvládli za okruhy) nebo stromy – nákres stromu, postavičky různě umístěné na stromě (pod stromem..) - možnost mapování pozice žáka v kolektivu (sociometrie)

 • využívají portfolia jako podklad pro jednání tripartity:

  • společná reflexe, děti prezentují svoje portfolio, např. i popis loňského roku, jak se vyvíjelo písmo a systematizace, pokroky

  • před tripartitami doplňují sebehodnocení i hodnocení výuky i spolužáků, doplňují mapu..

Markéta Beštová - studentka Masarykovy univerzity v Brně (FF, obor Informační studia a knihovnictví se zaměřením na design služeb)

 • využívala portfolio při svém domácím vzdělávání na ZŠ (povinně, pro přezkoušení...) 

 • portfolio na SŠ spíše jen jako reflexe praxí

 • portfolio na VŠ jako nutný podklad ke státní zkoušce

Lenka Mouleová - speciální pedagožka na ZŠ a MŠ Město Touškov

 • pracují s portfolii ve škole - návazně na práci v MŠ, transfer na SŠ

 • portfolia jsou vhodná i pro děti s SVP, slouží např. dětem k závěrečným zkouškám – mají zmapované roky studia, lépe se jim o sobě mluví

 • podstatou portfolia je důraz na individualitu, je možné skrze něj sledovat a vyhodnocovat pokrok (zpětná vazba) a na základě toho definovat další postup - např. vhodná podpůrná opatření, apod..

 • portfolio může dětem se SVP pomoci definovat, jaké mají dary a nadání, co je pro ně důležité

 • portfolila mohou ukázat cestu, jakým směrem se vydat,

 • hodně se v portfoliích prolínají aktivity ze školního prostředí a z volného času

 • je potřeba se k výstupům vracet – relfexe, probrat to

 • pro žáky s mentálním postižením či poruchami autistického spektra využívají techniku "Cesta" - profil na 1 stranu, který se jim bude dobře komunikovat při další cestě, před ukončením se schází jejich tranzitní tým (plánování přechodu). Dobré pro lidi se SVP s poruchami komunikace či poruchou autistického spektra:

  • kreativní zpracování vlastní cesty - grafika zaměřená na to co má nejradši, aby si žák popsal své sny (viz obrázek v galerii niže)

  • i tito lidé mají své sny a cíle – lze podpořit skrze portfolia – radost i při procesu vytváření portfolia

  • aby i těmto žákům se ukazovalo, že sny se mohou plnit,

 • důležité je mít víru a důvěru v to, že se každé dítě může rozvinout

 • portfolia jako tranzitní nástroj - byli zapojeni do projektu s UPOL - Tranzitní program usnadňující přechod mezi školním a pracovním prostředím žákům/studentům se SVP

 • pedagogická portfolia - snaží se o jejich realizaci X někdy je těžké pedagogy k tvorbě vlastních portfolií motivovat

Hana Maříková - vedoucí segmentu kariérového poradenství, Krajské centrum vzdělávání, Plzeň

 • tématu portfolií se KCV věnovalo už v rámci projektu Vzdělávání 4.0, (hledali nástroje pro kariérové vzdělávání), nyní se v rámci nového projektu IDZ bude v podpoře pokračovat - je možné se propojit a domluvit metodickou či jinou podporu na konkrétní škole 

 • dospělý pedagog/kariérový poradce se k tvorbě vlastního portfolia může dostat např. skrze:

 • žáci SŠ si na konci svého studia mohou svoje portfolia překlopit do profilu na LinkedInu

 • důležitá jsou nejen portfolia ale kompexní tzv. "portfoliové myšlení" - na začátku je ČINNOST, díky níŽ zíkáváme KOMPETENCE, pro které potom hledáme DŮKAZY 

 • vše podstatné k portfoliím (informace, inspirace, materiály) je dostupné na webu KCV: https://www.kcv.cz/kp/portfolio/ 

Záznam z on-line setkání je dostupný na youtube kanále KCV. Inspirující setkání k portfoliím bylo dalším pokračováním Platformy rovných příležitostí, která bude nadále fungovat pod novým názvem "Inspirativní setkání pro Školy Připravené Podpořit".

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v