Skvělý zdroj dat pro odborníky, žáky i rodiče. Monitoring i predikce trhu práce. Poznejte KOMPAS.

Skvělý zdroj dat pro odborníky, žáky i rodiče. Monitoring i predikce trhu práce. Poznejte KOMPAS.

Abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout, kam dál, nebo abychom mohli kvalifikovaně poradit, je nezbytné mít kvalitní, ověřená a aktuální data o trhu práce. Velmi užitečné je také mít informace o současných i budoucích trendech na trhu práce včetně předvídání kvalifikačních potřeb.

KOMPAS - Co? Proč? Jak?

Poradci, žáci, studenti, rodiče i další zájemci mají nyní k dispozici tyto informace na jednom místě, a to díky projektu KOMPAS - Predikce trhu práce. Ten funguje pod taktovkou Ministerstvo práce a sociálních věcí již několik let a díky široké spolupráci regionálních a národních partnerů se mu nedávno podařilo dokončit unikátní systém predikcí trhu práce, který je komplexní a udržitelný. Jedinečnost projektu spočívá v celorepublikovém řešení až na úroveň jednotlivých krajů. Vznikají tak velmi zajímavá data pro zaměstnavatele i školy v regionu. Výstupy projektu jsou prezentovány prostřednictvím webu www.predikcetrhuprace.cz, který je tak komplexním zdrojem informací o pracovním trhu.

KOMPAS dokáže předpovědět například:

 • které profese jsou perspektivní,

 • která odvětví průmyslu a služeb budou potřebovat nejvíce lidí,

 • jak se bude vyvíjet populace, mzdy či volná pracovní místa v jednotlivých regionech,

 • na jaké kompetence je dobré zaměřit nové rekvalifikační programy...

Výstupy projektu jsou navíc volně dostupné a mohou je tak kdykoliv využít zaměstnavatelé napříč odvětvími a obory, absolventi škol, kariéroví poradci či zástupci státní správy a samosprávy. Díky výstupům KOMPASU mohou zájemci sledovat pracovní trh a vzájemné vztahy mezi datově pokrytými segmenty z hlediska vymezených odvětvových, profesních či vzdělanostních skupin.

Predikce jsou vytvářeny s ohledem na odvětví, profese či obory vzdělání zaměstnaných, na národní i regionální úrovni. Na vývoji predikčního modelu i regionální verifikaci se podílela Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, která zároveň data využívá a dále propojuje v rámci platformy Paktu zaměstnanosti a do budoucna se bude podílet na dalším rozvoji a aplikaci dat směrem k optimalizaci vzdělávacího systému a kariérovému poradenství.

O možnostech KOMPASU vám více může napovědět toto video.
O tom, jak se mohou nejen absolventi škol zorientovat na trhu práce, jak a kdy začít hledat vhodné uplatnění, ale třeba také jak jsou pracovní nabídky ovlivňovány a o dalších možnostech využití projektu Kompas je tento díl pořadu Českého rozhlasu Káva o čtvrté.
Více informací o Kompasu a jeho výstupech najdete také v tomto článku na webu Paktu zaměstanosti Plzeňského kraje,

Jak využívat jednotlivé části webu?

Záložka "Vzdělání"

Záložka „Vzdělání“ představuje zajímavého pomocníka při rozhodování o budoucnosti. Dobře poslouží jak žákům, studentům a jejich rodičům, tak i profesionálům v oboru (personalistům či kariérovým poradcům). Záložka „Vzdělání“ vám řekne, jaký bude vývoj trendu počtu zaměstnaných osob definovaných podle nejvyššího dosaženého vzdělání a jeho oboru. Projekt KOMPAS sleduje celkem 45 těchto oborů vzdělání.

Pro získání informací o konkrétním oboru vzdělání slouží karta „Seznam oborů“. Na kartě Porovnání oborůpak můžete kombinovat různé skupiny vzdělání, a to jak pro všechny kraje ČR, tak pro všechny vzdělanostní skupiny. Kombinací vybraných položek můžete sledovat predikce počtu zaměstnaných, ale i predikci absolventů zvoleného oboru.
Velmi zajímavý může být „Indikátor napětí na trhu práce“: čím je jeho hodnota nižší, tím snáze bude absolvent dané vzdělanostní skupiny hledat zaměstnání. Takže hodnota nižší než 1 znamená relativně snadné hledání, hodnota indexu vyšší než 1 znamená spíše obtížnější hledání uplatnění na trhu práce.

Záložka "Odvětví"

Záložka "Odvětví" umožňuje sledovat vývoj zaměstnanosti a jeho predikce . V rámci této záložky je možné sledovat vybrané odvětví, a to jak ve zvoleném kraji, tak současně i z pohledu celé České republiky. Uživatel tak může sledovat a srovnávat vývoje vybraného odvětví ve svém kraji či sousedních regionech. Může také sledovat více odvětví - např. těch, která jsou náplní práce podobná hlavnímu odvětví, o něž má uživatel zájem. Tímto způsobem uživatel může sledovat část trhu práce, která je jeho zájmu blízká a vybrat si například pro něj nejvhodnější místo a odvětví k práci.

Záložka "Profese"

Informace ze záložky "Profese" může velmi dobře využít odborná i laická veřejnost k určení perspektivních profesí. 
V rámci této záložky je možné získat ucelenou informaci o potřebném vzdělání a kvalifikaci pro výkon dané profese, stejně jako informaci, zda sledovanou profesi lze považovat za perspektivní v rámci celé České republiky, nebo by bylo např. dobré zvážit výkon této profese pouze v některém regionu (některé typy profesí typu „politolog“ jsou nabízeny většinou v největších městech ČR, jako jsou např. Praha, Brno či Ostrava).

Samotná záložka nabízí informace ve 2 odlišných režimech:

 • v režimu Porovnání profesí, kde může uživatel srovnávat minulý i budoucí vývoj zvolených profesí, a to dokonce v různých krajích ČR.

 • v režimu Seznam profesí, kde je k dipozici podrobná charakteristika profesí, včetně požadovaných kompetencí pro výkon profese a dalších užitečných informací

Záložka "Regiony"

V záložce regiony je možné sledovat a porovnávat nejdůležitější regionální údaje mající vliv na budoucí situaci na trhu práce.Porovnávat lze jednotlivé regiony mezi sebou, ale lze také zobrazovat srovnávání vůči ČR jako celku.
Sledovat lze např. tyto oblatsi:

 • Ekonomická výkonnost

  • Ekonomická úroveň kraje

  • Odvetvová strukutra ekonomiky kraje

  • Tvorba hrubého fixního kapitálu

  • Investice

 • Vzdělávání

  • Vzdělanostní struktura obyvatel kraje

  • Pohyb studentů za VŠ studiem

Pokud vhodně zkombinujete regionální údaje s predikovatelnými hodnotami pro vámi zvolený obor vzdělání (profesi či odvětví), můžete získat pohled na budoucí vývoj daného oboru vzdělání (profese/odvětví), ale i komplexní pohled na vývoj daného regionu. Díky tomu lze např. pro své další pracovní uplatnění zvolit region, který vám bude nejlépe vyhovovat z hlediska životních preferencí a celkově nabízené kvality života.

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v