Aktuálně: Šablony podpoří adaptační aktivity pro ukrajinské děti

Aktuálně: Šablony podpoří adaptační aktivity pro ukrajinské děti

!Kompletní dokument "Avízo připravovaných výzev na podporu adaptačních aktivit" je dostupný na webu EDU.CZ nebo v pdf ZDE

!K tématu integrace ukrajinských dětí chystá iniciativa Učitel naživo on-line akci Integrace dětí z Ukrajiny: setkání ředitelů škol a adaptačních koordinátorů, a to 11.4. od 17 do 19 hodin.


Informace k Šablonám:

1) Výzva „Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“

Co bude podpořeno?

 • realizace intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny.

 • účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

Kdo je oprávněný žadatel?

 • veřejné vysoké školy

 • právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku

 • územní samosprávné celky

 • městské části hl. m. Prahy

 • dobrovolné svazky obcí.

Výstup: jazykový kurz – blok 80 vyučovacích hodin češtiny jako druhého jazyka.

Jednotkový náklad: 53 000 Kč

Další podmínky:

 • aktivita je určena pro děti cizince od 14 do 18 let a musí být realizována mimo školní vyučování. Děti, které se neúčastní vzdělávání ve škole zapsané ve školském rejstříku, mohou absolvovat aktivitu po celý den. Minimální intenzita výuky ČDJ je stanovena v rozsahu 2 vyučovací hodiny denně, a maximální intenzita v rozsahu 4 hodiny denně, min. 4 dny v týdnu. Minimální počet dětí v jedné skupině kurzu je 4, maximální počet dětí v jedné skupině kurzu je 10. Počet zapsaných dětí v kurzu se může během jeho realizace měnit


2) Výzva „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“

Co bude podpořeno?

 • realizace volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR.

 • účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

 • v rámci této výzvy budou podpořeny tři aktivity:

  • Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku,

   • Blok min 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců

   • pro nejméně 12 dětí a maximálně pro 24 dětí cizinců od 3 do 6 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy, s možností doprovodu rodiče či jiné pečující osoby. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy.

   • Jednotkový náklad: 15 000 Kč

  • Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku,

   • Blok min 20 hodin volnočasových výchovně vzdělávacích aktivit s doprovodným rozvojem jazykových dovedností v českém jazyce u dětí cizinců.

   • pro minimálně 15 dětí cizinců ve věku 6–15 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy.

   • Jednotkový náklad: 15 000 Kč

  • Aktivita C – Volnočasové adaptační aktivity pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované obcemi I. a II typu.

   • O jednotku mohou žádat pouze obce I. nebo II. typu.

   • Aktivita je určena pro nejméně 8 dětí a maximálně pro 12 dětí ve věku od 3 do 15 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy.

   • Blok min 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců.

   • Jednotkový náklad: 7 500 Kč

Kdo je oprávněný žadatel?

 • veřejné vysoké školy

 • právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku

 • územní samosprávné celky

 • městské části hl. m. Prahy

 • dobrovolné svazky obcí

 • příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí

 • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v