Charakteristika bloků z hlediska RVP ZV

Vzdělávací oblasti, tematické okruhy, průřezová témata

Jak již bylo řečeno výše, celý soubor aktivit je navrhován pro výuku volby povolání na základních školách.
Proto bychom při jeho představování neměli opomenout zasazení do kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.

Realizovaná vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Realizovaný tematický okruh:Svět práce

Úzce související vzdělávací oblasti:
 

 • Člověk a jeho svět:

  • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti

  • orientace ve světě informací

  • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů

  • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět

  • samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, rozvoj efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikace i v méně běžných situacích

 • Člověk a společnost:

  • vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru

  • utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí

  • uplatňování vhodných prostředků komunikace, vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, zaujímání a obhajování vlastních postojů a přiměřené obhajování svých práv

  • získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti

 • Jazyk a jazyková komunikace

  • samostatné získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření

  • získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a kultivace projeví

 • Informační a komunikační technologie

  • poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií

  • porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací

Úzce související průřezová témata:
 

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Mediální výchova

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v