Svět práce

Motivační úvod

Tvůrčí činnost - výroba společné koláže (případně kresby) na téma „práce“ - celá třída (v případě velkých tříd lze třídy rozdělit na menší skupiny) dostane velkou roli papíru (např. několik spojených papírových archů…), dále různé časopisy, noviny, fixy, pastelky, nůžky, lepidlo… a bude mít za úkol vytvořit společnou koláž na téma „práce“.
Tvorba koláže bude probíhat cca 45 minut. Poté proběhne společná reflexe (prezentace kreseb a zdůvodnění jednotlivých prvků).
Z prezentace kreseb by měl vyplynout závěr, že práce má mnoho různých podob, každý si ji představuje jinak, jisté však je, že se každý člověk ve svém životě s prací dříve nebo později setká. Výsledné výtvory skupin mohou být následně např. vyvěšeny v jejich třídách.

Popis činností

Po úvodní aktivitě bude žákům sděleno, že škola se pro dnešní den proměnila ve svět práce. Následně bude žákům představen „nový plánek školy“. Některé z učeben se promění v různá stanoviště, kterými budou žáci po skupinkách procházet a plnit všelijaké úkoly. Po úvodních instrukcích se žáci rozdělí do skupinek po cca 6 a každá skupinka dostane „nový plánek školy“, aby se ve světě práce neztratila.

Na plánku školy budou vyznačeny a očíslovány učebny proměněné na segmenty světa práce. Každá skupinka dostane k novému plánku školy ještě záznamový lístek, do kterého jim bude vedoucími stanovišť potvrzováno absolvování aktivit v jednotlivých učebnách. Každá učebna bude mít na svých dveřích označení s číslem a názvem stanoviště. Úkolem skupinek bude absolvovat všechny aktivity na všech stanovištích a kompletně potvrzený záznamový lístek odevzdat (např.třídním učitelům)

Návrhy stanovišť a aktivit
  • personální oddělení firmy (nebo personální agentura) - zde může probíhat např. výběr životopisů vhodných uchazečů podle konkrétního inzerátu, přijímací pohovor...

  • úřad práce - zde se žáci dozvědí základní informace o ÚP, mohou si prohlédnout žádosti spojené s registrací na ÚP…(žáci mohou hledat pomocí internetu – stejné je to i na skutečném ÚP)

  • laboratoř (fyzikální, chemická) - zde si žáci budou moci vyzkoušet jednoduchý pokus a dozvědí se, jaké profese se pojí s prostředím laboratoře

  • firemní kancelář - zde si může skupina vyzkoušet a zlepšit své technicko-administrativní dovednosti (např. upravit nějaký dokument ve Wordu, něco naskenovat a poslat e-mailem, překontrolovat sadu dat, někomu zavolat a zjistit nějaké informace...)

  • truhlářská (nebo jiná) dílna - zde si skupinka vyzkouší různé manuální práce, zacházení s nářadím, opracovávání materiálů, apod.

 
Závěry, reflexe

Žáci pochopí, že každý člověk je jiný a hodí se na jiný druh práce. - Účastníci začnou více přemýšlet o práci, své budoucí kariéře a budou si chtít ujasnit své budoucí profesní směřování.

Pomůcky
  • Pro každou třídu k úvodní aktivitě: velká role papíru (několik spojených papírových archů), spousta různých tiskovin, nůžky, pastelky, fixy, lepidlo

  • Pro 6členné skupinky k hlavní činnosti: „nový plánek školy“, záznamový lístek se seznamem stanovišť a místem na potvrzení o absolvování aktivit

 
Technické požadavky

Volné školní učebny s označením pracoviště na dveřích, personální i technické zajištění aktivit na jednotlivých stanovištích (dle možností dané školy)

Časová dotace

5 vyučovacích hodin

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v