Ten dělá to a ten zas tohle...

Motivační úvod

Motivační aktivita „Nezvaní hosté“ – ráno před vyučováním najdou vybrané ročníky (8.a 9., případně 7.ročník) na tabuli ve své třídě veliký vzkaz: „Dnes se výuka nekoná, nečekaně přijeli vzácní hosté, kteří se s vámi chtějí setkat. Proto všichni spěchejte...(na školní dvůr, do tělocvičny...!)! podepsán/a ředitel/ka školy.

Popis činností
1. část

Na smluveném místě budou na žáky čekat předem domluvení pracovníci z praxe představující různé běžné profese (dobré je sehnat hosty z různorodých profesí, které se vykovávají v různých prostředích, např. lékař, zdravotní sestra, truhlář, programátor, pilot, účetní, kuchař, mistr na dílně, konstruktér, učitel, poštovní doručovatel, úředník v bance, uklízečka...)

Žáci se rozlosují do skupin k jednotlivým hostům. Poté se rozeběhnou skupinové diskuze. Skupiny budou mít za úkol debatovat s vylosovaným pracovníkem (diskuze bude probíhat podle předem zadané struktury – žáci obdrží zadané otázky na které mají získat co nejkonkrétnější odpovědi).

Možné otázky pro diskuzi: název pracovní pozice, druh práce, pracovní místo, činnost, pracovní prostředky, psychická a fyzická náročnost profese, potřebná kvalifikace, pracovní doba, jak dlouho tam už daný člověk pracuje, jak tu práci získal, jestli ho práce baví + co ho na dané práci baví, apod.

Výsledkem diskuze bude společně připravená prezentace profese hosta před ostatními (prezentace může být připravená např. na velkých papírových arších). Hosta prezentují skupiny samy, až poté se k prezentaci vyjádří sám host - poopraví případné nesrovnalosti, doplní chybějící informace a zodpoví dotazy. Po ukončení prezentací i následné diskuze hosté odjedou a bude následovat druhá část projektového dne.

2. část

Žáci nejprve písemně vyplní krátký dotazník, ze kterého půjdou rámcově odhadnout studijní předpoklady a zájmy jednotlivých žáků (v dotazníku mohou být např. otázky na prospěch v základních předmětech, na činnosti vyplňující volný čas žáků a zájmy, kterým se žáci rádi věnují) Poté budou žáci napříč třídami rozděleni podle zájmů a studijních předpokladů do skupinek po cca 10.
Skupinky pak dostanou úkol vymyslet si 10 možných profesí, které by byly v souladu s jejich zájmy, přáními a studijními předpoklady, a zjistit pomocí internetu (např. z portálů www.studujvpk.cz,  www.infoabsolvent.cz) maximum informací o vybraných povoláních (o každém povolání může následně vzniknout jakýsi „protokol“ – druh práce, pracovní prostředí, pracovní prostředky, kvalifikační předpoklady...).

Po uplynutí vymezeného času se všechny skupinky sejdou a proběhne prezentace výsledků jednotlivých skupin (každá skupinka si připraví cca 10minutovou prezentaci, včetně vizuálních podkladů pro publikum – poznámky na arších papíru...).

Poznámka

V případě, že se nepodaří sehnat pracovníky z praxe, je možné zařadit alternativu – video-prezentace s různými profesemi. Na základě shlédnutých videí mohou skupinky žáků připravit vlastní prezentaci pracovníka z videa. Materiály tohoto typu, tj. videorozhovory s osobnostmi z různých profesí jsou k dispozici i na webu Poradce v PK - konkrétně ZDE  

Závěry, reflexe

Ze setkání s hosty by si žáci měli odnést poučení, že každá práce je důležitá a má svůj smysl. Během celého dne se budou žáci blíže seznamovat s konkrétními profesemi a jejich charakteristikami, uvědomí si důležitost souladu vybrané profese s osobnostní výbavou a schopnostmi každého člověka. 

Pomůcky

Lístečky na rozlosování žáků, seznam otázek pro diskuzi s hosty, archy papíru (pro prezentace profesí hostů, pro sepisování a prezentaci zvolených profesí v druhé části akce), fixy, papíry a tužky pro psaní poznámek během přípravy prezentací, nakopírované dotazníky k odhadu studijních předpokladů a zájmů žáků, seznam doporučených portálů pro vyhledání informací o profesích

Technické požadavky

Potřeba zajištění hostů se zajímavým povoláním (není nutné, viz poznámka výše), PC s přístupem k internetu pro každou skupinku o cca 10 žácích, dostatečný prostor pro oddělení jednotlivých skupin během přípravy prezentací

Časová dotace

4 vyučovací hodiny

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v