Co potřebujeme k celoživotnímu učení?

Motivační úvod

Učitel nejprve zapřede s žáky krátkou diskuzi o filmu „Marečku, podejte mi pero“: Je vhodné např. pustit žákům krátkou video- nebo audio- ukázku z filmu a nechat žáky uhádnout o jaký film se jedná.
Možné otázky pro diskuzi: Znáte tento film? Jak se vám líbí? O čem tento film pojednává? Proč ve filmu začne postarší p.Kroupa chodit do večerní školy? Co ho k tomu vede? Jakého tématu se tento film dotýká? Učitel v diskuzi dovede žáky k tématu celoživotního učení (CU)
CU je potřeba chápat jako proces pokračování učení po celou dobu života, tedy i po 15., 19. nebo 24. roku života. CU je důležité pro kariérní růst i celkový rozvoj člověka. Ne každý člověk je však připraven se CU věnovat. CU vyžaduje, aby byl na ně člověk dobře připraven. Musí se vybavit schopnostmi, které jsou pro celoživotní učení důležité. Nedostatek těchto schopností může být příčinou osobních bariér při uplatňování celoživotního učení. Které schopnosti to jsou?

Popis činnosti

Žáci se rozdělí do dvojic. Každá skupinka dostane od učitele 2 obálky – v každé po 10 kartičkách, v jedné obálce budou kartičky s obecným pojmenováním schopností důležitých pro celoživotní učení, ve druhé obálce budou kartičky s konkrétními příklady projevů dané schopnosti v praxi. Úkolem skupinek je správně přiřadit kartičky z první obálky ke kartičkám z obálky druhé. Poté všechny dvojice přidají ke své "tabulce" lístek se svými jmény a takto nechají svůj „výtvor“ na stole. Všechny dvojice se seskupí v jedné části místnosti, rozdají si psací potřeby na poznámky (do každé dvojice stačí jedny) a vydají se mezi lavice zkoumat výsledky práce ostatních skupin. Každá dvojice postupně projde a zkontroluje „tabulky“ všech ostatních dvojic (aniž by s tabulkami ostatních dvojic jakkoliv manipulovala!). Případné zjištěné chyby si zapíše. Následuje diskuze o správných výsledcích, zjištěných chybách a smyslu jednotlivých schopností v procesu CU.

Závěry, reflexe

Jak se vám ve dvojici spolupracovalo? Která z uvedených schopností se vám jeví jako nejdůležitější pro průběh celoživotní učení. Zkuste si vybavit nějakého člověka z vašeho okolí, který se v dospělosti v něčem vzdělával, a pokuste se u něj identifikovat schopnosti z kartiček. Souhlasí to? Proč ano, proč ne? Které z uvedených schopností máte podle svého názoru vy? Kde naopak cítíte, že byste se měli zlepšit? Překvapila vás přítomnost nějaké schopnosti v seznamu? Proč?

Pomůcky

Pro každou dvojici

  • 2 obálky s kartičkami

  • psací potřeby.

Návrhy kartiček v obálkách:

1. obálka:1) Učit se učit 2) Aplikace nových znalostí v praxi 3) Zvídavost a logické myšlení 4) Schopnost vést (řídit) 5) Zvládání informací 6) Komunikativní dovedností 7) Týmová práce 8) Schopnost řešení problémů 9) Přizpůsobivost a pružnost 10) Chápání zodpovědnosti za zkvalitňování vlastních schopností.

2. obálka: A) Znalost vlastního studijního stylu + Schopnost shromažďovat znalosti a kombinovat nové informace se stávajícími B) Chápání spojitosti mezi teorií a praxí + Přenos získaných znalostí do praktické činnosti C) Zvídavost + Neustálé hodnocení změn a informací D) Stanovení realistických cílů + Rozpoznávání rozdílu mezi současným a cílovým stavem + Schopnost tyto rozdíly překlenout E) Vyhledávání, analýza a kombinace informací + Využívání informačních technologií F) Schopnost vyjadřovat se slovem i písmem G) Přijímání a sdílení informací + Spolupráce H) Tvořivost a inovace I) Schopnost vypořádat se se změnami + Schopnost přizpůsobit se novým situacím a úkolům J) Chápání potřeb rozvoje dovedností a jejich hodnoty + Rozvoj vlastních dovedností

Časová dotace

45 minut

Zdroj

Bočková, V.: Vzdělávání - průvodní jev života

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v