Ideální škola

Motivační úvod

V této aktivitě zkusíme trochu odhlédnout od starostí, kterou konkrétní školu a obor si vybrat a zkusíme se na vaši další vzdělávací dráhu podívat trochu z nadhledu. Kromě nových předmětů a nových učitelů vás čeká ještě další spousta změn.
Noví spolužáci, nové prostředí, jiné školní zvyklosti (např. čas zvonění, šatny, obědy…). Každý z vás má asi určitou představu, co a jak by na nové škole chtěl. Pojďme o vašich představách a očekáváních diskutovat.

Popis aktivity

Žáci se rozdělí do skupin po cca 6 lidech. Skupiny mohou být utvořeny např. podle toho, jaký školní předmět je u žáků oblíben nebo jaký směr dalšího vzdělávání si chtějí zvolit (technický, zdravotnický, gymnázium….).
Úkolem skupin bude ztvárnit, jak si představují svoji ideální školu. Každá skupina dostane veliký arch papíru (např. balicího) s nakresleným obrysem (školní) budovy. Dále každá skupina dostane „stavební kameny“ školy, tj. papírky, na kterých budou napsány nejrůznější pojmy. V souboru „stavebních kamenů“ bude necháno i několik (nebo i více - záleží na schopnosti skupin tvořivě myslet) prázdných papírků – aby si na ně skupiny mohly napsat, co uznají za vhodné.
Úkolem každé skupinky je vyplnit budovu školy stavebními kameny tak, že nejdůležitější kameny (pojmy) budou v základech budovy a nejméně důležité na střeše. Nejprve žáci kameny rozmístí na plochu a na závěr (až se dohodnou o jednotlivých kamenech a jejich pozicích) své kameny do obrysu budovy nalepí.

Závěry, reflexe

Po ukončení tvůrčí činnosti proběhne diskuze všech skupin dohromady.
Otázky pro reflexi: Jak se vám spolupracovalo? Bylo pro vás těžké dohodnout se na společném řešení? Podívejme se na váš výtvor – zkuste popsat, co a proč jste do budovy umístili.

Pomůcky

Pro každou skupinu:

  • veliký arch papíru s obrysem budovy

  • lepidlo

  • fix

  • „stavební kameny“(papírky s pojmy)
    návrhy na pojmy na „stavebních kamenech“: pořádek a čistota, stejné šance pro každého, tvůrčí činnost, moci se smát, co nejvíc získat, naučit se řešit konflikty, naučit se respektovat autoritu, naučit se začlenit do společnosti, naučit se navazovat kontakty, memorovat, teplo, naučit se učit, tolerance, důvěra, disciplína, svoboda, výchova, naučit se kriticky myslet, získat nové poznatky, nebýt nápadný, příprava na povolání, naučit se prosazovat, elitní vzdělávání, získat hodnoty, rozvíjet zájmy...

 
Časová dotace

45 minut

Zdroj

Kern, H.: Přehled psychologie

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v