Jak se rozhodovali dospělí kolem mně

Motivační úvod

Dotazník slouží ke zjištění, jakým způsobem si rodiče (nebo jiný dospělý z blízkosti dětí - např. učitelé, trenéři, vychovatelé, příbuzní apod.) volili svou další vzdělávací cestu. Na základě čeho se rozhodovali, kdo jim byl v tomto procesu případně nápomocen, jaké zdroje měli k dispozici atd. S informacemi z dotazníku lze pak poradensky pracovat při srovnávání možností, inspirování se postupem v procesu rozhodování. Dialog mezi dítětem a rodičem (jiným dospělákem) může přirozeně otvírat debatu nad volbou školy i tématem světa práce

Popis aktivity:

Žák si vybere 2 dospělé lidi ze svého okolí (rodiče, učitele, trenéra, vychovatele, jiného příbuzného apod.) a na základě dotazů z pracovního listu jej vyzpovídá a odpovědi si zapíše. Poté může volně vést o daných informacích dialog, srovnávat výpovědi a s pomocí rodiče, pedagoga nebo poradce uvažovat, co mu dané informace přinášejí pro jeho fázi rozhodování ve volbě další vzdělávací cesty.

Pomůcky:

Pracovní list Jak se rozhodovali dospělí kolem mně
psací potřeby,

Závěry, reflexe:

Otázky je vhodné opřít o charakter odpovědí (diskuse nad faktory, které k volbě školy a zaměstnání vedly, byť byly historicky či společensko-politicky podmíněné), srovnávat situace a z těchto srovnání vyvozovat závěry pro individuální situaci žáka. Pokud se aktivita odehrává v kontextu jiné vzdělávací či pordenské práce (workshop, hodiny voby povolání, v rámci individuálních konzultací), rozhodně je prospěšné ji propojit se souvisejícími aktivitami. V rámci kariérního vzdělávání pak může posloužit i v interaktivní výuce hodin dějepisu, zeměpisu, výchovy k občanství atd.

Časová dotace:

do 10 min. jedna osoba

Zdroj:

Info Kariéra

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v