Možnosti spolupráce

Možností spolupráce mezi školami a zaměstnavateli existuje široké spektrum. Záleží na typu školy, regionálních specifikách, osobních vazbách i individuálních potřebách aktérů. Zásadní vliv mají také časové vlivy (organizace školního roku, sezóna…) a hospodářské cykly, které zřetelně ovlivňují ochotu zaměstnavatelů do interakcí se školami vstupovat.

Spíše, než o kvantitu spolupráce by mělo jít o její kvalitu. Veškeré aktivity by měly být navzájem provázané a mít jasnou vazbu na výuku. Obecně tak platí, že optimální je komplexní spolupráce, která zahrnuje více navzájem se podporujících dílčích činností.

Základní možnosti spolupráce jsou:

 • Odborný výcvik nebo praxe žáků na pracovištích firmy

 • Exkurze

 • Přednášky a jiné formy účasti odborníka z praxe ve výuce

 • Poskytování materiálu, pomůcek a jiného vybavení

 • Spolupráce na tvorbě či úpravě vzdělávacího programu (ŠVP)

 • Další vzdělávání pracovníků firmy ve školách

 • Účast zástupců firmy na závěrečných zkouškách a profilových maturitních zkouškách

 • Stáže pro pedagogy na pracovištích a v provozech firmy

 • Věda a výzkum

 • Diplomové, bakalářské a jiné závěrečné práce

 • Účast na prezentačních akcích

 • Odborné stáže studentů

 • Podpora školy při soutěžích

 • Odborné konzultace

 • Příprava výukových materiálů

 • Besedy na školách

 • Sponzorování akcí

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v