Proč je spolupráce škol a firem důležitá?

Mezi odborníky panuje široká shoda na tom, že funkční vazba mezi školou a jejím sociálním a pracovním prostředím, tj. včetně fungující spolupráce mezi školou a zaměstnavateli, je jedním z hlavních předpokladů dobře fungujícího vzdělávání.  Tato spolupráce je přínosná pro školy i firmy, pro žáky, pedagogy i zaměstnance.

  • Škola získává nepostradatelnou vazbu na praxi. Škola nemůže být pouze místem, kde žáci získávají teoretické znalosti. Škola připravuje žáky pro život, pro další profesní směřování, proto musí reflektovat svět venku a jeho proměny v obsahu i formě vzdělávání.
    Nové technologie, proměny potřeb trhu práce, aktuální podoba a budoucnost oborů a profesí, potřebné znalosti, dovednosti a kompetence, to jsou oblasti bez jejichž reflexe nemůže být vzdělávání efektivní, oblasti, které se bez spolupráce se zaměstnavateli neobejdou. Nejpatrnější je to u středních odborných škol a obchodních akademií, od praxe by však neměla být odtržena ani gymnázia a o co nejširší spolupráci s firmami by měly usilovat i základní školy.

  • Kontakt s praxí je velice cenný i pro konkrétní pedagogy. Technologický pokrok má v dnešní době takovou dynamiku, že bez úzkého provázání s firemním sektorem je pro učitele odborných předmětů prakticky nemožné zajistit přípravu žáků dle potřeb praxe.
    Velmi užitečným nástrojem jsou v tomto směru stáže pedagogů ve firmách a koncepční další vzdělávání. Spolupráci s firmami by ovšem měli v co nejširší míře využívat i učitelé všeobecných předmětů. Například vhodnou volbou exkurzí lze podpořit názornost výuky a lepší pochopitelnost probírané látky. V neposlední řadě může využití odborníků z firem ve výuce ulehčit pedagogům ve výuce.

  • Žáci mohou díky spolupráci školy a zaměstnavatele získat konkrétnější vazbu na trh práce a jasnější představu o povolání, kterému se v budoucnu budou chtít věnovat, včetně potřebného vzdělání a potřebných znalostí, dovedností a kompetencí. Při pobytu ve firmě mohou rozvíjet jednak odborné dovednosti, ale také klíčové (jinak řečeno měkké) kompetence, ke kterým jsou ve škole vedeni. Vazba na praxi může sehrát významnou úlohu v rámci prevence nebezpečí předčasného odchodu ze vzdělávání.

  • Zaměstnavatelé získávají možnost ovlivňovat obsah i kvalitu vzdělávání žáků. Mohou se podílet na tvorbě profilu absolventa a tvorbě školních vzdělávacích programů. Vhodným oslovením žáků mohou přispět k zvýšení atraktivity oboru a případně získat do budoucna nové zaměstnance. Spolupráce se školami se tedy může pozitivně projevit na množství a kvalitě uchazečů o zaměstnání.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v