Neverbální profesní skupinky

Motivační úvod

Už víte, jakou profesi byste chtěli ve svém životě dělat?
Každý žák si pro sebe vybere jednu profesi. Když mají všichni vybráno, učitel zadá úkol, aby žáci zkusili jimi vybranou profesi charakterizovat neverbálně, tj. pomocí gest. Ostatní žáci hádají.

Popis činnosti

Každý z žáků dostane na záda připíchnutý papírek s názvem určité profese – ta samá profese bude celkem na 3-4 papírcích (vybrané profese by se měly dát dobře neverbálně vyjádřit – např. číšník, kuchař, lékař, učitel, řidič). Žádný žák neví, jakou profesi má představovat. Úkolem žáků je bez mluvení utvořit skupinky podle profesí. - V další fázi hry budou mít žáci za úkol ve skupinkách podle profesí danou profesi co nejpodrobněji charakterizovat – např. podle předem připraveného dotazníku (pracovní prostředí, pracovní prostředky, náplň práce, potřebná kvalifikace a dovednosti…). Následuje hromadná diskuze a doplnění chybějících údajů.

Závěry, reflexe

V závěrečné diskuzi se shrne celý průběh hry – možné otázky pro reflexi: Jak jste se dozvěděli jakou profesi máte na zádech? Jak se vám daná profese popisovala? Rozuměli jste ostatním spolužákům, co vám svými gesty říkali? Jak se vám spolupracovalo při vyplňování dotazníku? Dokázali byste doporučit školu (obor), které by měli studovat vaši spolužáci, když by chtěli vykonávat některou z charakterizovaných profesí?
Žáci by si v této hře měli ujasnit charakteristiky vybraných profesí.

Pomůcky

Pro každého žáka (lepicí) papírek s názvem profese – každá profese bude na cca 3-4 papírcích (tj. 3-4 žáci budou mít tu samou profesi), pro každou skupinku připravený dotazník na charakteristiku profesí.

Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v