Reklama na střední školu

Motivační úvod

Diskuze o reklamách, jejich smyslu a způsobech, jakými na lidi působí. Možné otázky pro diskuzi: Díváte se v TV na reklamy? Jaké se vám v tomto okamžiku vybaví? Jaký má reklama smysl? Jak se pozná dobré reklama od špatné?...
Představte si, že jste se stali ředitelem některé ze středních škol v Plzeňském kraji. Jednou za rok pořádá vaše škola přijímačky pro nové uchazeče. Vaše škola však není zdaleka jediná, proto se musíte snažit, abyste do své školy žáky nalákali. Zkuste vytvořit reklamu na „svoji“ školu“. Reklama by měla být co nepoutavější, nejvtipnější a měla by obsahovat všechny informace důležité pro rodiče a žáky, kteří se k přijímacím zkouškám chystají.

Popis činnosti

Třída se rozdělí do trojic. Každá trojice si u učitele ze souboru kartiček vylosuje 2 kartičky se dvěma SŠ v kraji. Úkolem skupinek bude připravit co nejpoutavější a důkladně připravenou reklamu na vylosovanou školu – skupinky si musí zajistit dostatek ověřených a aktuálních informací o škole, tyto informace atraktivně zpracovat a připravit podklady pro prezentaci před ostatními. - Každá trojice dostane k dispozici PC s připojením k internetu, archy papíru, psací potřeby a dále pak tipy na informační zdroje, kde lze sehnat potřebná data – např.: „Atlas školství“ (lépe v tištěné podobě), brožurku „Čím budu“, portál Studuj v PK (www.studujvpk.cz) portal.mpsv.cz/sz, www.infoabsolvent.cz....
Skupinky mají na utvoření 2 reklamních prezentací jednu vyučovací hodinu. V následující hodině proběhne prezentace výsledků práce všech skupinek. Skupiny se během prezentací svých výtvorů vzájemně bodují podle zadaných kritérií (může se hodnotit např. informační přínos, poutavost, vtipnost, grafické zpracování, schopnost zaujmout posluchače…). Na konci se vyhlásí nejlepší reklama.

Závěry, reflexe

Aktivita má sloužit zejména k tomu, aby žáci aktivně pracovali s informacemi o středních školách, Jak se vám spolupracovalo? Dozvěděli jste se o školách v našem kraji něco nového? Jak probíhala tvorba prezentací? Z čeho jste čerpali informace? Ověřovali jste si informace ještě z jiných zdrojů? Která reklama vás osobně nejvíce zaujala?

Pomůcky

Kartičky s nejdůležitějšími SŠ v kraji (cca 20 škol) - Pro každou skupinku: seznam doporučených informačních materiálů, stručný soupis základních informací, které se v reklamě musejí objevit (např. název školy, adresa, zaměření, obory, které se aktuálně nabízejí, doba studia, forma zakončení studia, informace o přijímacích zkouškách…), PC s připojením k internetu (nejlépe pro každou skupinku zvlášť nebo alespoň jeden pro třídu s tím, že se může vytvořit např. pořadník…), archy papíru, fixy, pastelky

Časová dotace

90 minut (2x 45minut)

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v