Škálování kompetencí

Motivační úvod

Učitel může aktivitu uvést například takto: „Jistě už každý z vás ví, že až bude hledat práci, nebudou posuzovány jen jeho znalosti nebo některé dovednosti. Zaměstnavatelé dnes požadují i spoustu obecných kompetencí, které jsou důležité pro kvalitní zapojení pracovníka do pracovních činností. Zkuste nyní během 2 minut napsat, jaké dovednosti jsou podle vašeho názoru pro úspěšné vykonávání práce důležité.“
Po uplynutí limitu proběhne krátká diskuze z níž vyplynou základní kompetence pro trh práce. Následující aktivitou se žáci dozvědí jaké další různé kompetence jsou pro pracovní zapojení důležité a pro jaké konkrétní profese jsou důležité.

Popis činnosti

Každý žák dostane návrh různých kompetencí (ve sloupci), které zaměstnavatelé vyžadují po absolventech (příklady kompetencí - jako např. komunikativnost, flexibilita...- viz např. www.infoabsolvent.cz)
V předloženém seznamu kompetencí bude v řádku uvedeno několik různých profesí. Úkolem žáka je u každé kompetence oškálovat (např. na škále 1-4, obecně je lepší u škál udávat sudý počet voleb, aby žáci nemohli volit zlatou střední cestu), jak moc je daná kompetence pro danou profesi důležitá.
Následně se žáci seskupí do cca 4členných skupin a budou diskutovat o svých názorech na jednotlivé kompetence u konkrétních profesí. Každá skupinka má následně vytvořit jeden seznam. Pak proběhne třetí kolo – diskuze všech skupin dohromady. Výsledkem bude jediný seznam za celou třídu

Závěry,reflexe

Žáci si ujasní, že ve světě práce jsou důležité i jiné věci než jen vědomosti, ujasní si že v každém povolání jsou více nebo méně důležité určité obecné dovednosti.
Zároveň budou u žáků při této technice rozvíjeny i komunikativní dovednosti a schopnost spolupracovat

Pomůcky

Pro každého žáka:

  • papír a tužka

  • seznam kompetencí s profesemi a připravenými škálami (návod viz výše)

Pro práci ve skupinkách:

  • další kopie seznamu kompetencí

Časová dotace

35 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v