Poznávání temperamentu

Motivační úvod:

Učitel krátce uvede téma temperamentu: "Osobnost člověka předurčuje jeho fungování ve světě a vztahy s ostatními lidmi. Proto je důležité dobře znát svoji osobnost a dokázat odhadovat vlastní jednání v různých situacích. Jednou ze základních charakteristik osobnosti každého člověka je temperament. Tato charakteristika je do značné míry vrozená. Při sebepoznávání jde spíše o to poznat svůj temperamentový typ a snažit se pracovat s negativními charakteristikami tohoto typu (každý temperament má svá pozitiva i negativa). Nyní budete mít možnost zjistit, jaký temperament je ve vaší osobnosti dominantní."

Popis činnosti

Učitel rozdá každému žákovi list papíru se souborem různých tvrzení (viz pomůcky níže). Žáci mají za úkol zaškrtnou čísla těch tvrzení, která je podle jejich názoru vystihují.

Závěry, reflexe

Následuje diskuze k výsledkům, porovnávání s názory ostatních – nejprve ve dvojicích, poté v celé třídě. Možné otázky pro reflexi: Který typ osobnosti u vás převládá, do kterých dalších typů vaše osobnost přesahuje? Odpovídal výsledek testu vašemu očekávání? Vyvodíte z tohoto závěru nějaké závěry v osobním životě nebo při volbě povolání? Jaký temperamentový typ vám odhadovali vaši spolužáci? Které vlastnosti jednotlivých temperamentových typů lze využít v určitých profesích? Které naopak mohou bránit vykonávání určité profese? - Po vyhodnocení dostane každý žák list „Klasická typologie“ (viz pomůcky níže) a následuje diskuze o kladných a záporných vlastnostech jednotlivých typů a o úkolech sebevýchovy.

Pomůcky
Časová dotace

45 minut

Zdroj

Blažková, J.: Moje volba

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v