Národní konvent o vzdělávání. Nová příležitost k široké diskuzi mj. i o rozvoji kariérového poradenství.

Národní konvent o vzdělávání. Nová příležitost k široké diskuzi mj. i o rozvoji kariérového poradenství.

Pluralita názorů jako cesta v nalézání dlouhodobých řešení

Národní konvent o vzdělávání je nová 70 členná odborná platforma, kterou zřídil ministr školství Mikuláš Bek jako „náhradu sboru poradců“. Ministr si od fungování konventu slibuje, že se snáz podaří nalézt vhodná řešení změn, které český vzdělávací systém potřebuje, ale které zároveň přesahují funkční období jedné vlády a je tedy nutné pohlížet na ně z dlouhodobější perspektivy.

První jednání konventu se uskutečnilo v pátek 23. června 2023 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Konvent se schází každý měsíc (s výjimkou prázdnin) a jeho jednání je vždy možné sledovat online. Veřejnost má však možnost nejen jednání sledovat, ale i podávat komentáře a podněty, a to prostřednictvím formuláře na webových stránkách Konventu.

Každé jednání Konventu řídí tříčlenné předsednictvo, složené z místopředsedy Senátu PČR Jiřího Drahoše, s jehož záštitou Konvent také vznikl, senátora Jiřího Růžičky a ministra školství Mikuláše Beka. Členy Konventu jmenuje ministr školství, a to z řad významných institucí (školské asociace, zaměstnavatelé apod.), ale také individuálních osobností, které se školství dlouhodobě věnují. Více o složení konventu se dozvíte v tomto článku.

Napoprvé široký přehled témat i názorů, příště již konkrétní návrhy.

První jednání Konventu nabídlo širokou škálu témat i pohledů klíčových aktérů. U řečnického pultu se vystřídala řada účastníků, kteří hovořili o současné situaci ve školství z vlastní perspektivy. Bylo tak možné si postupně udělat v celku ucelený obrázek o klíčových tématech českého vzdělávání, nejpalčivějších problémech i různorodosti přístupů k jejich řešení.. V průběhu akce několikrát zazněl i apel na rozvoj služeb kariérového poradenství napříč vzdělávacími stupni i v dalších fázích profesního života.

Od příštího setkání v září chce ministr začít představovat konkrétní návrhy na změny, které jeho úřad připravuje. Od konventu očekává oponenturu, odbornou konzultaci, považuje jej ale i za způsob, jak změny představit široké veřejnosti.

4 bloky, 4 témata a diskuze, která má spád

Celé první jednání Konventu je ke zhlédnutí ZDE. Níže vám nabízíme stručný přehled diskutovaných témat (včetně časů, v nichž daná témata v záznamu najdete) a nejzásadnějších myšlenek k nim. 
Pro rychlý přehled o tématech setkání si můžete stáhnout podklady pro jednání. Níže jsou pak k dispozici ke stažení úvodní prezentace expertů k danému bloku.
I přes šíři témat i množství účastníků si první jednání zachovalo spád. Po úvodu následovaly 4 samostatné bloky, z nichž každý měl cca 30 minut rozčleněných do těchto částí:

 • 5 min úvodní prezentace expertů

 • 20 min diskuze - střídání řečníků, poznámky k tématu

 • 5 minut shrnutí ministra a představení směrů jeho úvah při hledání řešení

Takto byla ve svižném tempu debatována 4 dílčí témata v samostatných tematických blocích:

 • Nerovnosti ve vzdělávání (čas v záznamu 31:30)

  • úvodní prezentace Karel Gargulák, PAQ Research

  • i ekonomicky se dlouhodobě vyplatí investovat do snižování nerovností ● klíčové - začít už od MŠ - zvyšovat kvalitu a dostupnost předškolního vzdělávání, motivovat sociálně slabé rodiny k účasti dětí v předškolním vzdělávání (dětské skupiny vs. MŠ) ● český vzdělávací systém - extrémně decentralizovaný - vznikají tak snadno segregované vs. elitní školy ● oborová nabídka SŠ neodpovídá poptávce (aspirace studentů se nepotkávají s oborovou nabídkou) ● mít jasně nastaveno, kdo má zodpovědnost za kvalitu vzdělávání, vyspecifikovat odpovědnosti aktérů (mnoho se jich snaží pomoci, ale bez jasné vymezené role) ● potřeba digitalizace přijímaček na SŠ ● potřeba všeobecnějšího vzdělávání ● potřeba modernizovat přípravu pedagogů, aby byli v souladu s cíli vzdělávání a měli pro to vhodné metody

  • Shrnutí ministra: Úvahy o prodloužení povinné školní docházky ● Posílení všeobecného charakteru vzdělávání na SŠ ● Modifikace mechanismu financování regionálního školství  - prosazování kombinace s kvalitativními parametry jako podpora pro realizaci opatření ze Strategie 2030+ ● Debata o novém typu SŠ – neselektivní, obecné vzdělávání ● Dostupnost předškolního vzdělávání

 • Průchod vzdělávací soustavou (čas v záznamu 1:10:40)

  • úvodní prezentace David Greger, Pedagogická fakulta UK

  • Prodloužení PŠD směrem nahoru i dolu (do předškolního věku i na SŠ) ● Odložit větvení vzdělávacích drah do pozdější doby ● Možnost distančního vzdělávání na SŠ ● Kombinované studium ● Školy už nejsou hlavní zdroje informací – vzrůstá důležitost kompetencí! ● Kariérové poradenství (čas v záznamu 1:33:55) – nedokončení studia, potřeba rozvoje služeb KP, rodiče se neorientují v systému, nízká identifikace s oborem a z toho plynoucí předčasné odchody (nejsou pro to dostatečná data!) ● zajímavá data by mohl přinést projekt IPs DATA: Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR ● Je třeba inovovat oborovou soustavu – aktuálně 280 oborů – unikát v rámci EU ● Důležitá = flexibilita v kariéře

  • Shrnutí  ministra: Začít od trhu práce – důležitost dalšího vzdělávání ● Význam profesních kvalifikací v sekundárním vzdělávání ztrácí na významu ● Možnost kratších studijních programů na VŠ? ● I zaměstnavatelé chtějí obecněji vzdělané absolventy VŠ ● Neotevírat vzdělávací dráhy tak brzy (zřizovat Vnitřně diferencované SŠ)

 • Kapacity škol a školských zařízení (čas v záznamu 2:09:10)

  • úvodní prezentace Miroslav Hřebecký, EduIn

  • Aktuálně se neřeší kvalita, ale spíš základní kapacity, na kvalitu nezbývá prostor ● jsou patrné 2 trendy – přelidněná centra (prstence kolem velkých měst) X vylidněné periferie ● při budování nových škol vnímat, že budova nemusí jako škola sloužit po celou dobu (možnost transformace např. v komunitní centra, domovy důchodců, apod) – v závislosti na demografii ● Chybí systémový nástroj pro novou vzdělávací infrastrukturu ● Důležitost celoživotní vzdělávání

  • Shrnutí  ministra: Selhávání systému financování struktury škol – velká decentralizace škodí ● Na kapacity bude mít dopad i rozšíření práce z domova – lidé se tolik nebudou stěhovat za prací ● Zřízení fornu pro budování kapacit škol  - nutná práce s daty! ● Návaznost na rozpočtové určení daní (RUD) ● Integrace škol do větších celků (ZŠ, SŠ)  X nepoškodit dostupnost vzdělávání ● Různá struktura vzdělávání dle krajů – nutná diskuze s kraji ● Vyšší preference 6letých gymnázií oproti 8letým

 • Trh práce (čas v záznamu 2:51:33)

  • úvodní prezentace Milan Vašina, ASPEN Institute )

  • ReSkilling a UpSkilling ● Promění se struktura trhu práce ●  I učni budou potřebovat digitální a administrativní kompetence ●  Pracovní síla zestárne ●  Naroste množství neobsazených pozic ●  Klíčová bude spolupráce škol a firem – UpSkilling + ReSskilling – v průběhu doplnit potřebné vzdělání ●  Dlouhodobé vzdělávání – problém s motivací dospělých. Jen 5,8% dospělých se pravidelně měsíčně vzdělává! ●  Důležitost kariérového poradenství na celé profesní cestě - i na ÚP i u zaměstnavatelů (čas v záznamu 1:57:38) ●  Delegování pravomocí na samosprávu ● Dlouhodobé vzdělávání ●  Brát v potaz AI ●  Kombinovaná výuka ● Mikrocertifikáty jako vklad do CŽV ●  Podpořit on-line spolupráci – asynchronní vzdělávání ● Přizvat k diskuzi i rodiče ● Nebát se sdílet know-how ●  Naučit děti dříve odpovědnosti za vlastní vzdělávání ●  Naučit studenty se učit + motivace a ochota se dál vzdělávat ● Možnost se vzdělávat i díky neformálnímu vzdělávání ● Rozvíjet ve škole soft skills ●  Územní samosprávy a jejich role v podpoře CŽV ●  Odborné školství jako nositel reskillingu, upskillingu

  • Shrnutí  ministra: Revize kurikula musí počítat i s AI a hybridní výukou ● Budou nám chybět lidé – důležitost integrace cizinců a cizojazyčného vzdělávání ● Jak využít podíl ekonomicky aktivní populace (částečné úvazky...) ● Práce na polytechnice na VŠ – musí být koncept i profesně orientovaných VŠ + zapojení zaměstnavatelů do financování a řízení ● Menší univerzity s kratším vzděláváním (profesní proud)

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v