Blok III. O čem může být vzdělávání? (Svět vzdělávání)

Cíl

Všeobecná orientace ve studijních oborech a možnostech uplatnění jednotlivých oborů na trhu práce.

Očekávané výstupy
 • žáci se orientují v české vzdělávací soustavě, mají přehled o školách v kraji

 • žáci si uvědomují vztah mezi vzděláním a uplatněním na trhu práce, mají přehled o požadavcích trhu práce na absolventy jednotlivých škol

 • žáci získají základní informace o průběhu přijímacího řízení na SŠ (přihlášky, talentové zkoušky…)

 • žáci pochopí význam celoživotního vzdělávání a mají přehled o možnostech dalšího vzdělávání ve svém kraji

 • žáci dokážou efektivně vyhledávat, porovnávat a zpracovávat potřebné informace

 
Výběr aktivit

Oddíl 1. Jaké mám vlastně možnosti? (Školy v Plzeňském kraji, podmínky přijetí, uplatnění absolventů na trhu práce)

Oddíl 2. Jak se připravit…(Praktická příprava na změny související s ukončením základní školy)

Oddíl 3. Jednou to učení skončí. Nebo ne? (Celoživotní vzdělávání, možnosti dalšího rozšiřování kvalifikace)

 
Motivační spot

Učit se nebo vydělávat?

Dále také viz
 • www.infoabsolvent.cz

 • http://www.nuv.cz/

 • http://www.eu-dat.cz/

 • Blažková, J.: Moje volba – pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd, Most: Hněvín, 2006

 • Horská V., Zemánková H.: Volba povolání – pracovní sešit, Most: Hněvín, 2005

 • Mezera, A.: Pro jaké povolání se hodím? Praha: Computer Press, 2002.

 • Strádal, J.: Člověk a svět práce. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník ZŠ, Praha: Fortuna, 2007

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v